přihlášení na portál
zaregistrovat se
naše články a názory odkazy na www.okoloprahy.cz
Všechny články a další obsah na této stránce jsou převzaty se souhlasem firmy "Pragoprojekt" Vliv a zásahy stavby na okolí - text okoloprahy.cz

Vliv a zásahy stavby SOKP na okolí


SOKP je významnou dopravní stavbou celostátní úrovně, která v konečné podobě tvoří součást základního komunikačního systému hlavního města Prahy jehož základními funkcemi jsou:
převedení průjezdné tranzitní dopravy
rozvádění zátěží zdrojových a cílových z vnější dálniční sítě na komunikační síť města
přenášení části vnitroměstských dopravních vztahů především u městských čtvrtí sousedících s okruhem.
Díky svému rozsahu a výše zmíněným funkcím má celá stavba SOKP vliv na své okolí z různých hledisek:
RŮZNÉ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Díky realizaci SOKP dojde k rozvoji územních plánů sídel ležících v jeho blízkosti. Lze očekávat, že dojde ke zvýšenému zájmu o pozemky které jsou v blízkosti rychlostní komunikace využitelné pro podnikatelskou činnost a pro bydlení . Je kladen důraz na to, aby byly při schvalování nových investičních aktivit důsledně dodržovány platné legislativy z hlediska ochrany životního prostředí a všechny stavby a činnosti, které vymezuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), byly podrobeny danému procesu. Výstavba nové obytné zástavby není povolována v blízkosti plánované rychlostní komunikace s ohledem na negativní působení na obyvatele z hlediska hluku.
OBYVATELSTVO
Vliv stavby na obyvatelstvo je třeba rozdělit do dvou skupin: a) vliv na obyvatele v blízkosti trasy, b) vliv na obyvatelstvo v městských částech, které jsou dnes přetíženy dopravou. Základním faktorem, který ovlivňuje vliv stavby na obyvatelstvo v blízkosti trasy, je konkrétní vzdálenost osídlení od rychlostní komunikace. Jednotlivé stavby SOKP jsou vedeny tak, aby se v maximální možné míře vyhýbaly obytným částem. Pro ochranu jednotlivých dílčích objektů v blízkosti trasy jsou navržena nebo realizována protihluková opatření. Vliv výstavby silničního okruhu na obyvatelstvo ve vnitřní Praze bude jednoznačně pozitivní.
KRAJINA
Jednotlivé zrealizované, popř. připravované úseky, jsou naprojektovány tak, aby v co možná nejmenší míře ovlivňovaly krajinný ráz. Veškerá technická řešení jsou volena tak, aby celá stavba byla esteticky začleněna do krajiny (technické řešení mostních objektů, minimalizace zářezů a násypů, vlastní vegetační úpravy na komunikaci).
EKOLOGIE
Obecným rizikem staveb dálničního typu je vytváření migračních bariér v krajině; rizika znečištění plynoucí z stavby a provozu komunikace, tj. znečištění povrchových nebo podzemních vod, znečištění ovzduší a hluk. Při realizaci jednotlivých staveb je věnována velká pozornost eliminaci negativních vlivů stavby na životního prostředí. Je realizováno nebo naprojektováno dostatečné množství migračních průchodů, přemostění významných biotopů, odvodnění vozovek dešťovou kanalizací se zaústěním do sedimentačních nádrží (čistící zařízení a lapoly), apod.
Závěrem lze konstatovat, že po dokončení SOKP pozitiva plynoucí z realizace této významné silniční dopravní stavby budou výrazně převyšovat negativní vlivy a zásahy, která tato s stavba s sebou přináší pro své okolí.
www.okoloprahy.cz/katalog