přihlášení na portál
zaregistrovat se
naše články a názory odkazy na www.okoloprahy.cz
Všechny články a další obsah na této stránce jsou převzaty se souhlasem firmy "Pragoprojekt" Pozitiva - text Pragoprojekt

Pozitiva projektuÚkolem okruhu je, ale hlavně bude, odlehčit zatížené síti městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy a umožnit tak tranzitní dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají. Vzhledem k poloze naší republiky uprostřed Evropy a vzhledem k zrušení hranic (začlenění Česka mezi země Schengenské smlouvy) se dá v příštích letech očekávat silný tranzit přes naše území. Zaznamenaný zvýšený podíl kamionů po vstupu do EU v květnu 2004 tomuto tvrzení dává za pravdu. Všechna tato doprava bude využívat SOKP namísto problematického a pomalého projíždění Prahou.

Přínosy zprovoznění silničního okruhu kolem Prahy je možné vyjádřit takto:

1) z širšího pohledu hlavního města dojde k vytvoření ucelené a přehledné hlavní uliční sítě v Praze, která nabídne také nejzazší objízdnou trasu v dobré kvalitě a kapacitě,
2) dojde k podstatnému snížení intenzit dopravy na stávající okružní komunikaci II/101 (aglomerační okruh) a tím zlepšení životního prostředí v obcích ležících přímo nebo v těsné blízkosti této komunikace,
3) tranzitní doprava bude odstraněna z vnitroměstských komunikací města Prahy a tím dojde k odlehčení dnes již přetížených komunikací,
4) okruh umožní rozptyl radiální dopravy do jednotlivých částí města a tím sníží tranzitní dopravní vztahy přes jednotlivé obytné čtvrtě a obce nacházející se v prstenci okolo hlavního města Prahy,
5) zprovoznění okruhu bude mít pozitivní vliv na zatížení dopravní sítě mezinárodní kamionovou dopravu a to včetně zásobování velkoskladů, které se převážně nacházejí v územích podél SOKP,
6) bude zvýšena dopravní bezpečnost a sníží se počet dopravních nehod a jejich následků,
7) SOKP též umožní kvalitní propojení levé a pravé strany Vltavy v případě živelních pohrom.
Aby svou funkci okruh vykonával, nesmí vést příliš daleko od města, aby tranzit nevyužíval kratší cestu přes město, zároveň také nesmí vést blízko, aby výrazně nezasahoval do obydlených oblastí. O budoucí trase SOKP se v několika lokalitách vedou dlouhé diskuse, proti různým možným variantám tras stojí řada občanských sdružení a ekologů (nejsilnější odpor proti současným plánům se vede v městské části Praha-Suchdol).
www.okoloprahy.cz/katalog