přihlášení na portál
zaregistrovat se
naše články a názory odkazy na www.okoloprahy.cz
Všechny články a další obsah na této stránce jsou převzaty se souhlasem firmy "Pragoprojekt" Negativa - text Pragoprojekt

Negativa projektu


Silniční okruh kolem Prahy patří svým rozsahem a strategickou polohou mezi nejdůležitější stavby dopravní infrastruktury na území České republiky.
Díky svému rozsahu a velikosti (plánovaná délka rychlostní silnice je téměř 83 km) přináší realizace této stavby a vlastně i stavba sama určitá negativa a úskalí zejmnéma ve vztahu k životnímu prostředí. Jedná se o :
a) při realizaci stavby:
- hluk, prašnost, zábor území,
- doprava různých druhů materiálů ze/na stavbu,
- deponování a doprava rubaniny při ražbě tunelů,
- narušení krajinného rázu,
- při ražbě tunelů může dojít ke ztrátám podzemních vod v okolí stavby,
- ovlivnění kvality vody,
- vznik odpadů během výstavby.
b) při provozu:
- zvýšení hluku v oblasti provozované komunikace,
- zvýšení prašnosti,
- nebezpečí znečištění podzemních a povrchových vod při havariích,
- znečištění ovzduší výfukovými plyny;
- narušení krajinného rázu.
V případě tak dopravně významné komunikace jako je SOKP je možno očekávat, že po svém uvedení do provozu přiláká vysoké dopravní objemy a tím i výše zmíněné negativa. Proto byly a jsou kladeny vysoké požadavky na ochranu životního prostředí, které jsou specifikovány v dokumentu EIA pro jednotlivé stavby. Všechny stavby jsou pokud možno trasovány mimo obytnou zástavbu tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší úrovně a kvality života v okolí stavby.
Výstavba SOKP aplikuje moderní poznatky a technologie z ochrany životního prostředí jako jsou zejména:
- protihluková opatření (protihlukové stěny a valy),
- migrační objekty pro živočichy (biokorydory),
- ochrana vod (retenční nádrže),
- snaho o minimalizování záboru zěmědělské a lesní půdy a to jak trvalé tak i dočasné,
- oplocení stavby (zamezení průniku a ohrožení živočichů),
- náhradní zalesnění za zábory lesní a zemědělské půdy.
SOKP přispěje po svém dokončení k celkovému zlepšení životního prostředí snížením kongescí a tím vypouštění nadměrného množství výfukových plnyů ve vnitřní Praze (Jižní spojka, radiály) a v okrajových částech Prahy. Stane se tak nedílnou součástí každodenního života metropole
www.okoloprahy.cz/katalog